Поддръжка на 32-битови ASN върху маршрутизаторите на AS5421

Версия 1.0.1, 07 август 2009

Веселин Колев, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Адрес за кореспонденция: vesso AT vesselin.org

Първоизточник: http://www.vesselin.org

Лиценз на документа: CC Attribution-ShareAlike

 

Съдържание:

  1. Увод

  2. Използван маршрутизиращ софтуер с поддръжка на 32-битови ASN

  3. Достъпни IPv4 и IPv6 префикси с origin 32-битови ASN към момента на стартиране на поддръжката

 

1. Увод

Съгласно препоръките на регионалният IP регистър за Европа, RIPE, всяка нова алокация на номер на автономна система за LIR или краен потребител, трябва да бъде 32-битово число. Подобна политика се налага заради изчерпването на блока от 16-битови номера на автономни системи. Детайли относно разпределението на номерата на автономни системи по регистри, могат да бъдат намерени на съответната страница на IANA.

Софийският Университет "Св. Климент Охридски" (СУ), като учебно заведение и същевремено участник в Интернет, следва да прилага и следва възприетите стандарти и норми на управлението на адресни и др. номерационни ресурси. В добавка на това, трябва да се спомене и ролята на Университета в обучението на специалисти по мрежи и комуникации. Особено второто задължава СУ да внедрява колкото е възможно повече нови технологии и особено тези от тях, които са важни за ресурсното управление в Интернет.

Друга основателна причина за поддръжка на 32-битови ASN, освен въвеждането им от регионалните IP регистри, е и филтрацията на префикси по техния origin. Описание на ползата от въвеждане на 32-битови ASN за нуждите на префиксната филтрация, може да се намери в статията "Принципен проблем на префиксната филтрация в маршрутизиращия софтуер без поддръжка на 32-битови ASN".

Поради изброените по-горе причини, екип на направление "Мрежи и комуникации" на УИЦ на СУ, въведе поддръжката на 32-битови номера на автономни системи в използвания в AS5421 маршрутизиращ софтуер. Оттук нататък, всеки нов маршрутизатор в AS5421, който получава и обработва пълната BGP таблица, ще поддържа 4-байтови ASN.

 

2. Използван маршрутизиращ софтуер с поддръжка на 32-битови ASN

Към момента на написване на тази статия, основният софтуер за динамична маршрутизация, инсталиран върху маршрутизаторите на AS5421, е пакета Quagga. Използваната сървърска дистрибуция, на основа на която са реализирани маршрутизаторите в мрежата на Софийския Университет, е CentOS (версии 4 и 5). Дистрибутивната версия на пакета quagga няма поддръжка на 32-битови ASN. Поради тази причина се наложи създаването на RPM пакет на quagga за версия 0.99.14, специално за целите на внедряването в Университета. Това е първата версия на този софтуер, в която по подразбиране се поддръжат 4-байтови ASN. Пакетното хранилище, съдържащо изградени бинарни пакети за Red Hat Enterprise Linux и CentOS, е свободно достъпно на адрес

http://rpm.vesselin.org/redhat/daemons/

 

3. Достъпни IPv4 и IPv6 префикси с origin 32-битови ASN към момента на стартиране на поддръжката

Само за илюстрация, по-долу са дадени резултатите за излъчваните в глобалната BGP таблица префикси с origin 32-битови ASN, така както са видяни от граничния маршрутизатор на AS5421 с router-id 62.44.127.21. Точните дата и час, към които са валидни посочените резултати, е 7 август 2009 г, 23:20 часа. За получаването на списъка с IPv4 префикси е използван регулярният израз:

# sh ip bgp regexp _(6553[6-9]|655[4-9][0-9]|65[6-9][0-9][0-9]|6[6-9][0-9][0-9][0-9]|
[7-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9][0-9]
[0-9][0-9]|[1-3][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|4[0-1][0-9][0-9][0-9]
[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|42[0-8][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|429[0-3][0-9]
[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|4294[0-1][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|42942[0-8][0-9][0-9]
[0-9][0-9]|429429[0-4][0-9][0-9][0-9]|4294295[0-8][0-9][0-9]|42942959[0-5][0-9]|429429596[0-7])$

а за IPv6 префиксите, той има вида:

# sh bgp regexp _(6553[6-9]|655[4-9][0-9]|65[6-9][0-9][0-9]|6[6-9][0-9][0-9][0-9]|
[7-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|[1-9][0-9][0-9][0-9][0-9]
[0-9][0-9]|[1-3][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|4[0-1][0-9][0-9][0-9]
[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|42[0-8][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|429[0-3][0-9]
[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|4294[0-1][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]|42942[0-8][0-9][0-9]
[0-9][0-9]|429429[0-4][0-9][0-9][0-9]|4294295[0-8][0-9][0-9]|42942959[0-5][0-9]|429429596[0-7])$

 

Ето и резултатите:

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис] [TimeStamp: заявка|удостоверение]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.1