Лична страница на Веселин Колев

[Към каталога на техническите бележки]

Техническа бележка: Правила за раздаване на IPv6 адреси за потребителите на мрежата на СУ "Св. Климент Охридски" (проект)

Публикувана на: 2 ноември 2007 г.

 

Съдържание:

 1. Описание

 2. Суперблок

 3. Заделяне на адресни пространства за самостоятелните звена

 4. Заделяне на допълнителни адресни пространства за самостоятелните звена

 5. Адресни пространства за служебни цели

 

1. Описание

Целта на предложения проект е да предложи правила за разпределяне на IPv6 адресното пространство в рамките на AS5421. Целта на тези правила е бързо и еднозначно да може да бъде предоставена IPv6 адресация за нуждите на потребителите на мрежата на СУ "Св. Климент Охридски", а също така да се избегне дублиране на адреси и тяхното нерационално използване (например презапасяване, висока степен на фрагментация на суперблока и др).

 

2. Суперблок

Суперблокът на мрежата на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", към момента на написване на това ръководство е:

2a01:288:8000::/35

Настоящият документ е валиден до смяна на посоченото адресно пространство с друго, независимо от неговия статус. Валидността на документа се отнася до неговата последна редакция. Всички регистрации на адресни пространства в рамките на посочения по-горе адресен сегмент, под формата на route6 обекти и съответните ip6.arpa зони на домейни, се ивършват от Университетския изчислителен център (УИЦ). За предоставянето на IPv6 адресация на съответното самостоятелно звено е необходимо предоставянето на подписана молба от ръководител на звеното-заявител, по образец определен от УИЦ.

 

3. Заделяне на адресни пространства за самостоятелните звена

За всяко самостоятелно звено се заделя сегмент с дължина на мрежовата маска 48 бита (/48). Лицата за технически контакти на AS5421 регистрират в ripedb съответния route6 обект. Техническите лица, отговорни за DNS поддръжката, делегират съответната ip6.arpa зона за заделения сегмент. Сървърите за имена на ip6.arpa зоната се уточняват между представител на заявителя и УИЦ.

Пример:

На Лабораторията по Инженерна химична физика е предоставен сегмента 2a01:288:8001::/48. Лицата за технически контакти на AS5421 декларират в ripdb съответния route6 обект:

route6:     2a01:288:8001::/48
descr:     Laboratory of Chemical Physics & Engineering (LCPE)
origin:     AS5421
mnt-by:     AS5421-MNT
changed:    as5421[AT]uni-sofia.bg 20071102
source:     RIPE

а техническите лица, обслужващи DNS, делегират зоната на домейна 1.0.0.8.8.8.2.0.1.0.a.2.ip6.arpa върху сървърите за имена ns.lcpe.uni-sofia.bg и ns.uni-sofia.bg.

 

4. Заделяне на допълнителни адресни пространства за самостоятелните звена

По изключение и след обоснована аргументация, всяко самостоятелно звено може да получи и допълнителни адресни пространства. Това става след подаване на аргументирана технически молба в УИЦ и нейното обсъждане и приемане от ръководството на УИЦ и технически отговорните за адресацията лица. Процедурата по одобрение на молбата се определя от УИЦ.

 

5. Адресни пространства за служебни цели

УИЦ определя заделянето на адресни пространства от IPv6 суперблока на СУ за служебни цели. Заделянето и освобождаването им се протоколира по образец, утвърден от УИЦ.

 

Този документ е с OpenPGP подписано съдържание
[информация] [електронен подпис][TimeStamp]

Creative Commons - Признание 2.5 Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Strict